ENTERTAINMENT

ENTERTAINMENT

Canada’s Wonderland: Canada’s Wonderland offers discounts on general admission and season passes to seniors (60+)

Ontario Science Centre: The Ontario Science Centre in Toronto offers discounts on admission fees to seniors (65+)

Toronto Zoo: Seniors can get admission fee discounts at the Toronto Zoo. Prices vary for each season (65+).

Cinemas

ByTowne Cinema : offers $7 admission fee (65+)

Cineplex Cinemas (SilverCity, Odeon, Coliseum): General admission: $8 ($6 on Tuesdays) (65+)

3D Cinema : offers $11 ($9 on Tuesdays)

IMAX Cinemas : Offer $12 ($11 on Tuesdays)

Cinéma StarCité Gatineau: General admission: $9 ($6 on Tuesdays) 3D: $12 ($9 on Tuesdays)